Nl

Stand van zaken: afschaffing polderbelasting

02 JUN. 2023

MALDEGEM - 2 juni 2023

Mijn interventie aan bevoegde minister (Demir) : Minister, ik zou graag een voorzet willen geven om tot een oplossing te komen. Zoals u weet, heb ik er al drie keer voor gepleit om de polderbelasting af te schaffen. Ik doe dat nu voor de vierde keer. Misschien is het goed om eerst de polderbelasting af te schaffen, eerder dan de polders te hervormen. Ik herhaal het kort: dat zou per jaar 0,5 miljoen euro uitsparen aan handlingkosten. Als je 330.000 brieven moet versturen met een gemiddelde aanslag van 25 euro om 8 miljoen euro te innen en dan 250 euro deurwaarderskosten moet aantekenen voor een aanslag van gemiddeld 25 euro, soms 5 euro, soms 10 euro, dan moeten we er niet te lang over twijfelen dat dit beter niet op die manier gebeurt. Ik heb een schriftelijke vraag ingediend over de bevoegdheid om die polderbelasting af te schaffen en u antwoordde dat Vlaanderen daarover de bevoegdheid heeft. Daarom doe ik het voorstel om dit snel af te schaffen. Ik kan mij voorstellen dat als die polders en wateringen die 8 miljoen euro niet krijgen, die 8 miljoen euro dan het best komt van de overheid die de beslissing neemt om die belasting af te schaffen. Stel dat de Vlaamse overheid dit zou geven aan die polders, dan kan ik mij voorstellen dat de polders vrezen dat ze daarover niet meer de controle zullen hebben. Ten tweede denk ik dat het een knelpunt zal zijn voor de polders en wateringen dat ze in de toekomst geen vrijheid meer zullen hebben over de adaptatie van hun budget, een vrijheid die ze nu wel hebben. Het lijkt mij goed dat u met de polders en wateringen praat en een oplossing vindt voor die twee problemen. Het is dringend, want mei 2024 is over een jaar. Maar misschien slagen we er dan nog in om de polderbelasting af te schaffen. Minister, u hebt het de vorige keer ook al gezegd en wij bevestigen dat: de kennis van de polders en wateringen is belangrijk. Je kunt die polders en wateringen niet zomaar van dag één op dag twee afschaffen. Minister, hoe staat u tegenover het feit dat in u eerste instantie die polderbelasting afschaft? Antwoord van minister Demir: Ik ben zeer begaan met de toekomst van de polders en wateringen, en ik vind ook dat dat in een nieuw model moet zitten. We hebben verschillende gesprekken op het terrein gevoerd. Het uitgangspunt blijft ongewijzigd: een beter en integraal waterbeheer. Maar ik moet mij verontschuldigen. De visie staat eigenlijk zo goed als op papier, maar ik heb eigenlijk de afgelopen weken nog geen tijd gehad om daarnaar te kijken. De medewerkers en de administratie hebben het wel voorbereid, maar ikzelf heb daar nog geen tijd voor gehad. Ik hoop dus dit dossier opnieuw op te nemen, om een conceptnota voor te leggen aan de Vlaamse Regering. Ik wil meegeven dat het regeerakkoord daar duidelijk over is. Ik heb al samengezeten met de bestaande polders en wateringen. Ik weet intussen wat zij doen. Niemand zegt dat ze geen goed werk verrichten. We moeten kijken naar de uniformiteit en hen inbedden in een uniformer geheel. Die belastingbevoegdheid is inderdaad niet meer van deze tijd. Sta me toe, het is mijn schuld, ik heb er nog niet kunnen naar kijken. De conceptnota ligt wel al klaar, ik hoop ermee naar de regering te kunnen stappen.